Laden...

Gratis verzending vanaf € 25,00 voor elke bestelling! btw logo.png

Openingstijden Citynailswinkel Herenstraat 27 Den Haag
Maandag t/m Vrijdag van 9.00 - 13.00 uur

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1 City-nails is een webshop voor nagel en wimperproducten, te vinden via
www.city-nails.nl
www.wimpershop.com
www.citynailswinkel.nl

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen city-nails en de klant. City-Nails is verder in de voorwaarden vernoemd als vertegenwoordiger van bovengenoemde webshops

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen via City-Nails
2.2 Het doen van een bestelling geschiedt onder de aanvaarding van de algemene voorwaarden
2.3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
Indien van een onderdeel van de algemene voorwaarden wordt afgeweken blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbot op een van ons bovengenoemde websites. City-Nails is gerechtigd om bestellingen te weigeren danwel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling wordt geweigerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4: Prijzen
4.1 De bij het artikel vermelde prijzen zijn in euro's en exclusief 21% BTW.
De verzendkosten zijn niet bij de vermelde kosten inbegrepen. Het Totaalbedrag inclusief verzendkosten is zichtbaar voor het sluiten van de overeenkomst.
4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland is afhankelijk van het gewicht maar minimaal € 7,50. Voor verzending naar het buitenland is de bijdrage voor de verzendkosten afhankelijk van het tarief van het betreffende land.
Voor informatie over verzendkosten kunt u contact met ons opnemen.
4.3 Bij sommige producten is het mogelijk dat er sprake is van variabele prijzen.
Als dit het geval is, wordt dit duidelijk vermeld bij het product.
4.4 City-Nails kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn bijvoorbeeld door kennelijke invoer-,zet-of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5: Betalingen
5.1 De betaling geschiedt vooraf door overboeking per bank.
5.2 De betaling dient binnen 7 dagen na orderdatum door City-Nails te zijn ontvangen.
Als de betaling is ontvangen wordt de order verstuurd.
5.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bank- rekening van City-Nails.

Artikel 6: Levering
6.1 City-Nails streeft ernaar om bestellingen met bekwame spoed,doch mogelijk binnen 5 dagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden.
Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk een week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
6.2 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn ,zal City-Nails zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich mee brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
Ten laatste zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt aangeboden en wanneer de consument hier geen genoegen mee neemt, deze de bestelling kan annuleren. Bij vervangende artikelen blijft de afkoelingsperiode
gehandhaafd
6.3 Als plaats van levering geldt het leveringsadres van de klant dat tijdens de bestelling aan City-Nails kenbaar is gemaakt,tenzij anders is overeengekomen.
6.4 City-Nails is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of vermissing van goederen tijdens het verzendproces van derden.
6.5 Afwijkingen in kleur en prijs voorbehouden. Aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
Alle door city-Nails in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van City-Nails totdat de klant alle verplichtingen uit de met City-Nails gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 8: Ruilen van artikelen
8.1 Als een artikel niet voldoet aan uw verwachtingen is het mogelijk deze te retourneren Dit is mogelijk uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst.
8.2 De kosten voor het retour zenden zijn voor de klant. Bij retourzendingen dient het pakket voldoende gefrankeerd te zijn. Risico van verzending zonder verzekering komt voor rekening van de klant. Tevens dient het product deugdelijk verpakt retour gezonden te worden. Niet voldoende gefrankeerde artikelen worden niet teruggenomen en dus ook niet gecrediteerd.
8.3 De artikelen dienen nog in originele staat te verkeren bij retourzending. De artikelen dienen verstuurd te worden in de originele verpakking.
8.4 Artikelen die met een korting van 30% of meer gekocht zijn kunnen niet meer geretourneerd worden.

Artikel 9: Herroepen
9.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele ) bestelling te herroepen, zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ookmogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds
voldaan, gerestitueerd te krijgen. Minus € 10.- administratie kosten.
9.2 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met City-Nails
9.3 Uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dient het product teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het
volledige orderbedrag muv verzendkosten en administratiekosten uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door City-Nails plaats.

Artikel 10 Schademeldingen
10.1 Pakketten met een zodanig beschadigde verpakking dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de inhoud ook schade heeft opgelopen, mogen en behoren geweigerd te worden in ontvangst te nemen. Controleer bij twijfel hierover de inhoud gezamenlijk
met de betreffende bezorger.
10.2 De consument verplicht zich er toe ontvangen bestellingen direct te controleren en wanneer het product beschadigd is, dit binnen 24 uur na levering aan City-Nails te melden.

Artikel 11 Privacy
Alle persoonsgelateerde gegevens worden vertrouwelijk behandeld door City-Nails
De voor zakelijke afwikkeling noodzakelijk gegevens worden opgeslagen.

Artikel 12 Geschillenregeling
De overeenkomst tussen City-Nails en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Vragen, klachten en opmerkingen.
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden neem dan gerust contact op met city-nails@tele2.nl

Alle rechten voorbehouden, Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van City Nails.